Saturday, October 21, 2006

آیا زنان مشکل ساز اند ؟

سید احمد شاه دولتی فاریابی ------ چهار شنبه، 2006/10/18
بعضی ها زنان مسلمان را مشکل آفرین دراروپا میدانند
*************************************************************
طرزتربیت فرزندان درخانوادۀ مسلمانان:
زنان درجامعۀ مسلمانان ازدوران طفو لیت بخصوص بعد از9 سالگی همیشه زیر مراقبت مادرشان قرار گرفته هرچه بزرگتر میشوند این مراقبت بیشتر افزایش می یابد وجدی ترمیگرد د ومیزان آموزش درباب باحیا بودن ،عفت کلام داشتن ، دست ازشوخی های بیجای دوران کودکی برداشتن ، احترام به بزرگان ، همکارمادربودن وامثال آن بالا میرود .
طبق سنتهای میراثی ولایتغیرمسلمانان بنا به احکام شریعت اسلام دختران مجاز نیستند روابط جنسی قبل از ازدواج با مرد یا مردان برقرارنمایند ، وقتی دختر با مردی ازدواج میکند شب زفاف تعین کنندۀ شخصیت او میباشد که اگر بروفق سنت مؤکد که جزء کلتورمسلمانان بشمار میرود به اسطلاح دختربکروسالم باشد دختربحیث عروس ممتازبا عفت وخوشبخت شناخته میشود که والدین وخویش وتبار آن نیز ازجملۀ فامیل وافراد سرفراز جامعه محسوب گردیده نزد همگان قابل احترام شمرده میشوند درغیر این صورت والدین خجالت زده ، دخترنوعروس بدبخت وغیر قابل بخشش بشماررفته تازنده است بنام ( بدکار) ازطرف شوهر وفامیل او زیر فشارهای گوناگون قرارمیداشته باشد شوهر چنین زنی ، درصورت داشتن استطاعت مالی بادختر دیگر ازدواج میکند شکایت ( زن بد کار) ازطرف هیچکس شنیده نمیشود وحتی ازطرف والدین خودش ، وحتی بعضی ازمردان که شب زفاف دختررا ناسالم یافت طلاق میدهد ، درکشورهای اسلامی برای حفظ این سنت وتداوم این وضع قانون ومقررات سخت تری وضع نموده درصورت رسمیت پیداکردن قضیۀ زن بدکارقاضی موظف اورا محاکمه نموده به مجازات اعدام با اجرای عمل سنگسارمحکوم مینماید تا به دیگران عبرت شود که پای خودرا ازدایرۀ تعین شده کج نگذارند ، میرزاعبداقادربیدل تورک تبارشاه الشعرا متولد هند میگو ید ( هرکی پا کج میگذارد خون دل ما میخوریم + شیشۀ نا موس عالم دربغل داریم ما ) درزمان زنده گی حضرت بیدل نیزمقررات سخت گیرانۀ اسلام وجود داشته است که اگرزنا کاری میکرده اند به مجازات مرگ محکوم میشده اند که این امر ازمتن شعر بیدل قابل درک است ، درغرب آنچه درنظر مسلمانان حایزاهمیت خاص است ( بکروسالم بودن ) مضحک به نظر میرسد وآنچه تعین کنندۀ شخصیت دختر نوعروس پنداشته میشود غربی ها آنرا مربوط به ارادۀ آزاد دختران میدانند .
پیش زمینه های انحرافات اخلاقی جوانان:
وقتی درسال 1945 پس ازختم جنگ دوم جهانی برای نخستین بار، اول درامریکا وبعدا درجاپان ماشین حساب بنام ده هزار سلولی اختراع گردید ودرسال 1950 با استفا ده ازطرزکارماشین حساب که بنام ( کنکلاتور) مسمی شده است کمپیوترتوسط دانشمندان امریکا ساخته شد که کلان تر ازحجم یک موترجیپ بود یک اطاق سه درچهارمترلازم داشت تا این کمپیوتر دران جا بجا ساخته شود این کمپیوتربزرگ نوساخت درآغازتوسط پنتاگون بکار گرفته شد باگذشت هرسالی دران انکشافات روی داد ه بصورت مودل های مختلف وحجم های بالنسبه کوچک باوزن قابل انتقال آسان به یک آله وافزارمهم درجهان تبدیل گردید ودرپهلوی امواج رادیو وتیلویزیون قرار گرفت که درآغاز قرن 19 اختراع ودردسترس مردم قرار گرفته بود اما هنوزبا توان مرز شکنی همراه نگردیده درحیطۀ مهارقرارداشت . کمپیوتر درآغازدرانحصارپنتاگون قرار داشت ، درسال 1969 که جنگ ویتنام وامریکا به شدت جریان داشت وحملات ( تیت ) یعنی حملات تهاجمی چریک های ویتکانگ ها وانقلابیون هوادارسوسیالیزم وکمونیزم درچوکات استقلال کامل ویتنا م علیه پنجصد هزارنیروی نظامی ایالات متحدۀ امریکا روز به روزاوج میگرفت به منظورتبا د له مصؤن وسریع اطلاعات بین مقامات امریکا وجبهه جنگ درویتنام توسعه کمپیوتربحیث دارای یک شبکۀ وسیع ومرزشکن آغازگردید ودر سال 1971 که بین پنج کشور دارای سلاح اتمی مذاکرات پر تنش برای کنترول وجلوگیری ازتوسعۀ تسلیحات وجنگ افزارهای اتمی جریان داشت متخصصین اموردر امریکا توانستند انتقال مطالب نوشتاری راکه بعدها بنام ایمیل وپست الکترونیک مسمی گردید ازیک کمپیوتربه کمپیوتردیگربه آسانی منتقل نمایند که دران زمان یک انقلاب دردنیای مخابرات تلقی میشد بعد ازسال های 1980 باپیشرفت های وسیع درعرصه بکارانداختن اقمارمصنوعی درمدارهای معینی دراطراف کرۀ زمین ، ستیلایت ها با پخش امواج تیلویزیونی وکمپیوتربا ارایه پروگرام های اینتر نیتی که جهان را با رشته های مختلف شبکاتش بهم مرتبط و به یک دهکده مبدل ساخت نه تنها مرزبین کشورهارا نادیده گرفت بلکه حصارهای مرزهای اخلاقی وفرهنگی رانیزدربین زنان مسلمان وغیر مسلمان تخریب نمود ، کشورهای اسلامی که ورود امواج غیر قابل کنترول ستیلایت وکمپیوتررا با محتوای نشراتی آن تهاجم قرهنگی نام گذاشته مردم را ازتاثیر پذیری از این تهاجم فرهنگی برحذر دا شتند اما به فهوای ضرب المثل عربی ( کل جدیدً لذیذً ) رجوع مردم بخصوص جوانان بسوی ستیلایت بخاطر استفاده ازنشرات تیلویزیون وانترنیت بخاطراستفاده ازچت روم وسایرنشرات ارتباطی آن هرهفته وهرماه افزایش یافت و حتی دولت مذهبی سختگیرایران با تمام تلاش هایش درمورد مهار امواج کمپیوتروانترنیت بااجرای عمل فلتریشن چندان موفقیت نداشته است ، وضع مقررات درمورد عدم استفاده ازستیلایت وجمع آوری آن ازخانه ها ی مردم نیز چندان با موفقیت همراه نبوده است که درایران صورت گرفت ، طبق تیوری علمی وجامعه شناسی جلوتحولات عظیم جهانی راکه درنتیجه پیشرفت تکنالوژی وبیوتکنالوژی روی میدهد نمیتوان مهار نمود مناسبات ناشی ازآن نیزکه درجا معه بوجود می آیدغیرقابل کنترول است ، بدکاری وبداخلاقی زنان قبل ازاختراع وبه دسترس قرار گرفتن آن درجامعه اسلامی مانند هرجامعه دیگری نیز وجود داشته است اما نسبت عدم وسایل ارتباطات ویاضعیف بودن آن ازبدکاری وبد اخلاقی ها آگاهی همه گانی کمتربود ، ازسالهای 1970 به اینسو درقاره ها تحولات عظیمی رخ داد عده یی ازکشورها ازسلطه استعمارنجات یافت و تعدادی ازکشورها علیه رژیم های استبدادی حاکم با انجام کودتا وقیام ها رژیم های جدید را برای عملی کردن پروگرامهای ملی وانقلابی بوجود آوردند وبعضی ازاین رژیم ها برای حفظ سیطره اتنیکی خود واسیرساختن سایرین تلاش های نمودند که درنتیجه همه این گونه برخورد ها ، جنگ وخون ریزی ها به میان آمد ه انگیزۀ فراربیشماری ازمردم از خانه وکاشانه شان گردید و سرنوشت ، بعضی ازاین گریزی های جنگ رابه کشور های سایر قاره ها واداشت ، همان طوریکه بیشترین این جنگ ها درکشورهای اسلامی صورت گرفته بیشترین مهاجران درکشورهای خارجی نیزخانواده های مسلمان بوده اند
تعدادی ازاین مسلمانان که درکشورشان نسبت نبود آزادی ومجبور بودن به پوشیدن لباس های تعین شده ازطرف آخوند ها و قرارداشتن زیرفشارمختلف مذهبی به کشورهای غربی پنا هنده شده اند خلاف تصور، زنان ودختران اینگونه مسلمانان باصرف نظر ازهمه آزادی ها درلباس پوشی وغیره همان لباسهائی را برای پوشیدن خود انتخاب مینمایند که درکشورشان بنام لباس اسلامی آخوندی یاد شده ازپوشیدن آن سرباز میزدند وازترس آزارواذیت پولیس مذهبی ازوطن خود فرار کرده بودند ، اینگونه زنان مسلمان این لباس های غیر متعارف را درغرب نه تنها درخانه وبازاربقسم یک تفنن می پوشند بلکه دیده ودانسته ، میخواهند آنچه دل شان خواست عمل نمایند ونام آنرا آزادی گذاشته به این عمل خود مباهات بکنند ، این عمل ایشان درحقیقت سوء استفاده ازآزادی است که ازدید گاه روان شناسی بخاطرجلب توجه دیگران میباشد زیراکه دراجتماع یگهزارنفری اگریک زن ویا دختربا لباس سیاه که صرفاً ازدرزآن چشمان زیبا وگیرایش بخوبی معلوم میگرد د قرار داشته باشد هربیننده را بسوی خود جلب مینماید وحتی قلب افراد دارای عشق آتشین را میلرزاند ( فوتوی یکم ودوم رادرپای این نوشته نگاه کنید ) به این حساب چنین حرکات محرک شمرده میشود که ازدیدگاه اسلام ناجایز است پیشوایان اسلام گفته اند پوشید ن هرلباسیکه عضو ویا اعضای بدن زن را برجسته نشان بدهد سبب تحریک هرمرد بیننده میشودکه دربعضی مواقع زمینه طوری مساعد میگردد که شیطان هردورا ازراه منحرف میسازد وسبب زایش گناه میگرد د ، بنا به همین دلیل است بزرگ مردان اسلام همرنگ جماعت بودن راتوصیه کرده اند ( خواهی که زآفات جهان دوربمانی + همرنگ جماعت بشو ای دریمانی ) همرنگ جماعت بودن به مفهوم پیروی ازطرزلباس پوشی وسایرحرکات اکثریت جامعه یی است که درآن زنده گی میکنیم نه پیروی ازمشتی اقلیت ناچیزدارای کمپکلس های روانی ناشی ازسرخورده گی ها ، شکست ها وکتابولیزم شخصیت ، قانون چند فرهنگی وپلورالیزم عقیدتی : کشورهای اروپا ، ایالات متحده امریکا ، کانادا وآسترلیا که بیشتر درجمله کشورهای مهاجر پذیرجهان محسوب میگرد ند ازاین لحاظ دارای تنوع بیشترفرهنگ وعقاید مذهبی هستند واینکه سیستم اداره سیاسی شان بربنیاد دموکراسی ولیبرالیزم استواراست بناءً دارای پلورالیزم سیاسی نیز هستند ، درموارد چند فرهنگی بودن وپلورالیزم سیاسی قوانین ومقرراتی نیز دارند گفته میشود پذیرش چند فرهنگی بودن درایالات متحدۀ امریکا بیدون اشکال پیش میرود اما درسایرکشورها بخصوص بعضی از کشورهای اروپائی این روند گاه گاهی به مشکل مواجه میگردد وحتی خلاف مقررات امورپذیرفته شدۀ چند فرهنگی سبب بروزواکنش های جدی دربرخورد با پیروان مذاهب مختلف میگرد د ، بتاریخ 21 اوکتوبرجک استرا وزیرخارجۀ اسبق بریتانیا که فعلاً بحیث رهبراکثریت درمجلس عوام آنکشور قرار دارد وقت ملاقات بازن جوانی بنام (عایشه اعظمی) که با پوشش اسلامی بود ازوی خواسته بود روی بند ( بورقه ) اش را درحین صحبت پس کند که زن مسلمان به او جواب مثبت نداده بود احتمالاً جک استراعصبانی گردیده مقاله یی را به یک روزنامه محلی نوشته وازمجموع زنان مسلمان درحوزه انتخاباتی اش در( بلاکیرن ) که گفته میشود بیشترازسی فیصد ساکنین آن رامسلمانان تشکیل میدهند خواسته است : هنگام ملاقات وصحبت دربارۀ مشکلات خود باوی بایست روی بند وبورقه نداشته باشند ! اگر این خواست جک استرا موافق به قانون ومقررات چند فرهنگی باشد که دولت بریتانیا آنرا پذیرفته است ، این موضوع سلب کنندۀ آزادی عمل زنان درانتخاب لباس مطابق احکام مذهبی ودینی مسلمانان است که قابل بازبینی مجد د است واگرتوصیه جک استرا به زنان مسلمان مغایرمقررات قبول شدۀ چند فرهنگی بریتانیا باشد لازم است به اشتباه ناشی از احساسات خود متوجه شده دربرخورد های بعدی اش درمقابل مراجعین مسلمان خود تکرار نکند وموکلین خودرا ازخود دورنراند ، بی بی سی درهفدهم اوکتوبرگفت : تونی بلیرنخست وزیر بریتانیا نیزگفته است پوشیدن روبند( بورقه) توسط زنان مسلمان به معنای جدائی آنها ازجامعه است ) این گفتۀ تونی بلیر نیزثابت نمیکند که عایشه اعظمی ازحکم کدام فقره وکدام مادۀ قانون ومقررات چند فرهنگی بریتانیا عدول کرده است وطبق احکام قانون به چه مجازاتی مواجه میگرد د واینکه تونی بلیردرمورد برکناری عایشه اعظمی ازوظیفه اش تاکید کرده عادلانه وقانونی است ؟! تاجائی که معلوم است زنان مسلمان مانند پیروان سایر ادیان ومذاهب درانتخاب لباس خود دربریتانیا وکشورهای که چند فرهنگی را قبولدارشده اند مخیراند اما معلوم نیست که پوشش اسلامی عایشه اعظمی چرا بحث برانگیز شده است ؟ بتاریخ هفتم سپتامبرسال 2005 میلادی بی بی سی ازترکیب ملی بریتانیا ارقامی را منتشر نموده بود که دران آمده است : بنابر تحقیقات انجام شده درفاصله بین سالهای 1981 تا 2001 میلادی نیمی ازرشد جمعیت بریتانیا ناشی ازمهاجرین است : چهارصد وشصت وشش هزار نفر هندی ، چهل ودوهزاروسه صد وهفتاد وهفت نفر ایرانی وچهارده هزاروهشت صدونود نفرافغان وتعدادی نامشخص پاکستانی ، آلمانی ومهاجرین مربوط به حوزه کارائیب میباشند ) درسال گذشته دولت فرانسه نیز درمورد پوشش مذهبی مقرراتی راوضع نمود وازمحصلین آموزشگا ها درفرانسه خواست درادارات دولتی وآموزشگاها باید سمبول های مذهبی خودرا کناربگذارند تاهمرنگی ظاهری تمام دانش آموزان وآموزگاران درنهادهای تحصیلی وهم آهنگی مامورین وکارمندان دردفاترحفظ گرد د این موضوع نیز واکنش های جدی وناشیانه یی را درقبال داشت ،
حجاب درتورکیه : ازسال های 2000 تا 2005 میلادی درتورکیه که یک کشور اسلامی است کشمکش هائی برای باحجاب وبی حجاب بودن زنان آموزگار، محصلین ، مامورین وکارمندان دولت ، بین سازمان های سیاسی جریان داشت حزب حاکم وهواداران آن با پیروی ازسیستم سیکولار تورکیه تعداد کثیری مامورزنان ، کارمندان وآموزگارودانش آموزان اوناث راکه به 677 هزارنفر میرسید نسبت عدم انصراف ازپوشش اسلامی درداخل آموزشگا ها ودوایر دولتی ، از ورود به نهاد های علمی فرهنگی ودفا تر دولتی منع کرده بود ند ، بسر د سمال بستن ، پوشیدن بورقه وروی بند بحیث پوشش اسلامی زنان درتورکیه ، ازمدت هاست که بین پیشوایان مذهبی وهواداران سیستم سیکولار تورکیه انگیزۀ جدالها وتنش بوده ودرسال 1995نقاب به چهره زدن برای زنان ودختران کاملا ممنوع گردید وبعد ورود بانقاب وبا دسمال سر، به دفاتر دولتی ونهاد های آموزشی قطغن گشت اما زمانیکه اشتیاق دولت تورکیه درورود به اتحادیه اروپا بیشتر گردید بعنوان اقدام نیک ، درماه فبروری سال 2005میلادی براساس پیشنهاد حکومت تورکیه پارالمان آنکشوربه اکثریت مطلق فیصله نمود : تمام 677 هزارزنان که استادان ، دانش آموزان وسایرین به نهاد های آموزشی ودفاتر دولتی میتوانند برگردند به شرطیکه دردروازۀ ورودی دفاتروآموزش گا ها نقاب ود سما ل سرخود را بردارند ، درماه اپریل 2005 دادگاه نظارت برقانون اساسی تورکیه فیصلۀ پارالمان را مورد تائید قرارداد واعلام نمود: (درتورکیه زنانیکه کارمندان دولت ، آموزگار ویا دانش آموزباشند ملزم به رعایت قانون منع حجاب در مراکز رسمی هستند هرگونه تلاش برای سرپیچی از قانون منع حجاب ، تخلف ازقانون اساسی کشورمیباشد) طبق قانون اساسی هم آهنگ به سیستم سیکولار تورکیه نهاد های دینی ومذهبی ازارگان های دولتی جدا هستند ، مقامات تورکیه ازسال دوهزار میلادی تا امروزاصلاحاتی درقوانین جاری آنکشورآورده هنوزهم تلاش دارد این اصلاحات را مطابق به معیارهائی که درکشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد درقوانین تورکیه بوجودآورند اما اروپاکه بیشترازاندیشه های اسلام گرائی ملت تورک نگران اند که مبا د ا پس ازقبول شدن تورکیه به عضویت اتحادیسه اروپا ، با اسلام گرایان تورکیه به مشکلات تازه وغیر قابل انتظار مواجه شوند ازهمی سبب تمام اصلاحات ونوآوری درقوانین تورکیه نادیده گرفته شده هنوزدست وپنجه مقامات باصلاحیت اتحادیه اروپا ازیخن زمام داران تورکیه پس نشده است ، درحالیکه تورکیه درچند سا ل اخیرطبق اصلاحاتی که درقانون خود آورد حکم اعدام عبدالله اوجلان رهبر حزب استقلال طلب کورد های تورکیه ( پ ، ک ، ک ) ودیگران را ملغی ساخت وباپیروی ازاجراات دموکراتیک کشورهای اروپای غربی که عضو اتحادیه اروپا هستند به ملیت کورد ها اجازه نشرات تیلویزیون ومطبوعات را داد ، در راه بهبود ایکو سیستم تلاش میکند وده ها اجراات دیگررا که ازطرف مسؤلین توسعه ارضی اتحادیه اروپا پیشنهاد گردیده به اجرا گذاشته اما دربرابربعضی دیکتات ها مثل برسمیت شناختن یونانی های قبرس وآزاد ساختن بنادرآن ویا برسمیت شناختن کشته شدن ارمنی ها که درجنگ جها نی اول اتفاق افتاده مکث میکند ومقاومت مینماید ، قبل ازسپتامبر2001 م که کانگرس ایالات متحده امریکا تورک هارا به قتل وکشتار ارمن ها درجنگ اول جهانی دخیل دانسته بود مقامات تورکیه دریک واکنش جدی وصریح الهجه گفت اگر کانگرس امریکا به این فیصله وتلقیا تش تجدید نظرنکند تورکیه که درسازمان ناتو عضویت دارد به موضع گیری خود دراین مورد تجدید نظر خواهد نمود ، بعدا رسانه اطلاع دادند که فیصله مربوط به دخیل بودن تورک ها درقتل ارمن ها درجنگ اول جهانی قسخ شده است چندی پیش عده یی ازوکلای پارالما ن فرانسه نیزمتفقا ازتورکیه تقاضا نموده بودند که دخیل بودن جنگجویان تورکی درقتل ارمنها را تورکیه برسمیت بشناسد دولت تورکیه این تقا ضا ی متکی به فیصله آنهارا محکوم نمود وگفت هر یک ازکشورها درگذشته ها درمستعمرات خود با مردم درگیر جنگ شده باعث قتل وکشتار شده اند چنانچه قرانسه درسال های پس از1953 دزمقابل آزادیخواهان الجزایرچندین سال جنگید هزاران نفرکشته شد ، یکی دو روزبعد رسانه ها خبر داد که ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه طرح وتقاضای برسمیت شناخته شدن قتل ارمنها درجنگ اول جهانی ازطرف تورکیه را نپذیرفته وآنرا ملغی اعلام کرده است
تورکیه که یک کشور اسلامی است وحدود 65 میلیون نفوس دارد ازپذیرفته شدن آن به عضویت اتحادیه اروپا نگرانی های عمومی وجود داشته وگفته میشود یونان واتریش وسران نزدیک به این دوکشور دراتحادیه اروپا مخالف جدی ورود تورکیه در اتحادیه اروپا است ، درکشورهای شامل دراتحادیه اروپا مجموعا پانزده میلیون نفرمسلمانان بحیث مهاجرقبول شده زندگی میکنند ، آنهائیکه بامسلمانان سر سازش ندارند میگویند همین پانزده میلیون مسلمان های مهاجردربین 450 میلیون نفوس مجموعی اتحادیه اروپا هنوزمثل خانم عایشه اعظمی به کشورمیزبان شان مشکل سازی میکنند وقتی شصت وپنج ویا هفتاد هزارمسلمان دیگربه این نفوس مدغم شود فرهنگ اروپا بکلی تغیر خواهد نمود ،
تورکیه که اززمان جنگ اول جهانی بخصوص پس ازبه قدرت رسیدن مصطفی کمال اتاتورک نسبت به هرکشوردیگربا اروپا همسوئی داشته وحتی برای کنارگذاشتن الفبای زبان عربی که تاریخ فعالیت تورک ها دردوران امپراتوری عثمانی وقبل ازان به آن نوشته شده بود بجای آن الفبای لاتین را بحیث رسم الخط خود پذیرفت تا یک وجب به اروپائی ها نزدیک باشد وبعد ازجنگ جهانی دوم نیز وقتی که سازمان نظامی اتلانتیک شمالی ( ناتو) باشرکت کشورهای اروپاوامریکا تاسیس گردید تورکیه نیزبنا به دعوت آنها به ناتوپیوست ، اگرتورکیه به اتحادیه اروپا جذب نگرد د این احتمال وجود دارد که باکشورهای آسیای میانه وروسیه متحد خواهدشد که دران وقت خطر آن به غرب به مراتب بیشترازخطرات احتمالی مسلمانان تورکیه خواهد بود که بعضی ها با کوته نظری سیاسی به آن مینگرند ، ( والسلام ) 18 / 10 / 2006 میلادی --------·

،